Jak zvládnout hodnotící pohovor

Hodnotící pohovory jsou důležitou součástí řízení a motivace lidí. Umožňují nám zhodnotit výkonnost pracovníků a poskytnout zpětnou vazbu, která jim pomůže se rozvíjet a růst. Zároveň jsou i zpětnou vazbou na vedoucího nebo personalistu od daného pracovníka. Pokud uchopíme rozhovor správně, měl by být obohacující pro obě strany. 

Hodnotících pohovorů se nebojte

Pro většinu lidí mohou být hodnotící pohovory už jen ze svého názvu stresující událostí. Proto je pro organizátora rozhovoru důležitým úkolem nastolit otevřenou a příjemnou atmosféru a podpořit pracovníka ke sdílení toho, co má opravdu na srdci.

Níže se můžete inspirovat desaterem rad, jak zvládnout hodnotící pohovor z pozice vedoucího nebo personalisty.

1. Komunikace do firmy

Podstatným prvním krokem je sejmout roušku tajemství a objasnit, proč hodnotící rozhovory děláte a jak budou probíhat. Nestačí pouze vložit pozvánku do kalendáře nebo, v horším případě, nečekaně někoho povolat k rozhovoru. Abyste odstranili jejich obavy z neznámého, komunikujte zaměstnancům veškeré informace srozumitelně a včas. 

Ať už používáte interní komunikační systém, nástěnku, e-maily, nebo Teams, komunikujte do firmy, že se hodnotící pohovory chystají, proč je děláte a k čemu jsou dobré. 

Příklad komunikace do firmy:

Pro tento rok máme stanovené motivující cíle a čeká nás hodně výzev. Toužíme se společně posouvat dopředu a chceme, aby se nám všem dařilo. Abychom mohli efektivně fungovat jako tým, zajímají nás názory vás všech. Projdeme si s každým z vás to, co už nám perfektně funguje, co můžeme ještě vylepšit a kde máme potenciál. Moc oceníme vaši otevřenost. Věřte, že každá zpětná vazba je pro nás prostorem pro zlepšení a veškeré názory budou vyslyšeny.  

Můžete se dopředu zamyslet nad tím, co byste nám chtěli sdělit. Pokud by vám pomohlo si své myšlenky utříbit na papíře, zasílám pár otázek k promyšlení. Rozhovoru se bude účastnit váš vedoucí a personalista. Začneme začátkem května, pozvánky vám pošleme do kalendářů. 

Moc se na vás těšíme.

         

2. Dejte lidem možnost připravit se

Pokud uznáte za vhodné, můžete  dát svým lidem možnost přípravy formou krátkého dotazníku. Doporučuji maximálně 3–5 otázek. Účelem rozhovoru není předčítání dotazníku. V tomto případě otázky slouží pro utříbení myšlenek pracovníka ještě před rozhovorem. Dostane možnost bilancovat a rozmyslet si, kam chce dál směřovat. Funguje také pro odstranění obav a stresu z rozhovoru. 

Jak mohou otázky vypadat?

 • Jak byste zhodnotil/a svůj výkon v uplynulém roce? Jaké úkoly jste splnil/a?   
 • Jak se vám dařilo plnit stanovené cíle a jaké byly vaše největší úspěchy v uplynulém období? 
 • Jaké byly vaše největší výzvy a co jste se z nich naučil/a? 
 • Jakým způsobem jste se posunul/a v rozvoji svých schopností a dovedností? 
 • Jak se vám dařilo spolupracovat s ostatními kolegy a jaké byly vaše největší úspěchy v týmové práci? 
 • Jaké máte plány a cíle na příští období? Jakým způsobem plánujete dosáhnout těchto cílů? 
 • Jaká jsou vaše očekávání ohledně vašeho pracovního prostředí a pracovních podmínek? 
 • Jakým způsobem vám jako vedoucí mohu pomoci v rozvoji vašich schopností a plnění vašich cílů? 
 • Jakým způsobem hodnotíte naši spolupráci a jak bychom ji mohli zlepšit? 
 • Jaké jsou vaše názory na různé iniciativy a projekty, které jsme společně realizovali, a jak bychom je mohli v budoucnu vylepšit? 
 • Jaké jsou vaše názory na naši firmu a co byste změnil/a, pokud byste měl/a takovou příležitost? 
 • Jaké jsou vaše dlouhodobé kariérní plány a jak může naše firma v této souvislosti pomoci? 
 • Jaké jsou vaše očekávání ohledně vaší pozice a jak bychom je mohli naplnit v příštím roce? 
 • Jak byste popsal/a své silné stránky a slabiny a jakým způsobem můžete využít své silné stránky v práci? 
 • Jaké jsou vaše návrhy na zlepšení pracovních procesů a jak bychom je mohli implementovat v naší firmě?

Výhody

Hodnocený člověk se v klidu zamyslí, utříbí si myšlenky a udělá si poznámky. Nebude potom tolik nervózní.

Nevýhody

Pokud se uchopí špatně, může vzniknout přílišná formálnost. Dotazník by měl být spíše do pomocný. Nejdůležitější je projevit zájem o člověka a nepředčítat dotazník


3. Důležitá je pravidelnost

Vytvořte si vlastní pravidla, sepište je a dejte je k dispozici vašim lidem. Pravidelnost hodnocení vám zajistí větší čitelnost pro lidi a získáte tak i větší důvěru.  

Jak často hodnotící pohovory dělat?

 • S nováčky: Vedoucí a nováček by si měli sednout jednou týdně alespoň na 30 minut a tuto frekvenci udržet po dobu tří měsíců.  
 • Nováček + vedoucí + HR by se měli sejít znovu po třech měsících a potom např. po roce.  
 • Vedoucí + pracovník (který už není nováčkem) by se měli vidět alespoň jednou měsíčně na 30 minut.  
Cílem je, aby měl vedoucí neustálý přehled o lidech, a to nejen z hlediska pracovního, ale i osobního. Aby roční pohovor nebyl jediný kontakt.

4. Dejte si čas na přípravu

Nemusíte mít seznam otázek, na které se budete strojově ptát. Vaše příprava spočívá spíše v poznání daného člověka a získání kvalitních informací o jeho pracovním i osobním životě. Pokud se vídáte pravidelně, neměla by být příprava náročná. Sepište si otázky, na které nechcete zapomenout. Nepokládejte je ale strojově, vše by mělo být přirozené.

Pokud nemáte personální systém, vytvořte si v Excelu tabulku se jmény hodnocených pracovníků, do které si po rozhovorech budete zaznamenávat poznámky. Není ve vaší moci vše udržet v hlavě.

Pokud zrovna ve firmě řešíte nějaké důležité téma, připravte si 1–3 otázky, na které se zeptáte každého. Získáte tak objektivní názor.


5. Pozitivní začátek

Aneb jak věci začnou, tak mají tendenci pokračovat. Jak na to?

 • Vytvořte přátelskou atmosféru: Držte se věcného a klidného začátku, následovat by měl racionální dialog a povzbuzující závěr. Pohovor by neměl být formální, ale spíše přátelský a neformální. Ujistěte se, že se zaměstnanec cítí pohodlně a může mluvit o svých úspěších i o příležitostech ke zlepšení.

 • Potvrďte si, že zaměstnanec ví, co očekávat: Důležité je, aby pracovník věděl, co se od pohovoru očekává, aby se cítil připravený a mohl se bezpečně vyjádřit.

 • Nejprve mluví hodnocený – čili pracovník. Nebojte se ticha: Nechte člověka mluvit, dejte mu dostatečný prostor a nebojte se pauziček. Potom pokládejte otevřené otázky. Nereagujte hned, v klidu se zamyslete a přemýšlejte nad reakcí. Držte se pravidla, že první mluví vždy daný člověk, neskákejte mu do řeči, nedokončujte věty. Když mlčí, vydržte, řekněte, že má čas. Využijte maximálně svou empatii.

 • Poznámky si v průběhu dělejte minimálně, vše si zapište až na konci, avšak bezprostředně po pohovoru, dokud máte informace v hlavě.


6. Zvládněte jádro rozhovoru

 • Oddělte hodnocení člověka od úkolu: Lidé mají tendenci brát si věci osobně. Proto nehodnotíme člověka („Jsi nezodpovědný.“), ale konkrétní pracovní výsledky („V únoru jsi nesplnil termín dvou dodávek.“).
 • Poskytněte zpětnou vazbu: Zpětná vazba by měla být konkrétní, specifická a měla by být poskytnuta včas. Zaměřte se na pozitivní i negativní aspekty výkonu.
 • Dotaz na pracovníka: Zeptejte se na jeho práci a případné problémy, množství času, které věnuje jednotlivým činnostem. Na jeho osobní stránku, jak se má, jak se cítí, můžete probrat mzdové ohodnocení. Toto je zkrátka prostor zeptat se na to, co vás zajímá.
 • Pozitivní hodnocení by mělo převažovat nad hodnocením negativním: Opomenutí úspěchů demotivuje a snižuje pracovní úsilí.
 • Od pozitivního k negativnímu: Jak pochvala, tak kritika by měly být založené na faktech, o která se můžete opřít. Není to pouze subjektivní vnímání nebo obecné řeči, které řeknete každému – lidé si to mezi sebou poví. Nejprve probíráte úspěch a potom sdělujete, kde je ještě prostor pro zlepšení. Opět je třeba oddělit člověka od problému.
 • Hodnocení ukazatelů a cílů (úkolů): Postupně zhodnoťte plnění jednotlivých úkolů. Pokud se nedaří, pátrejte společně s hodnoceným po příčinách a navrhněte možná řešení. Vždy podáváme pomocnou ruku.
 • Hodnocení kompetencí (osobních kvalit): Je dobré odvodit hodnocení kompetencí ze splněných či nesplněných cílů zaměstnance a navrhnout způsoby, jak může zaměstnanec zlepšit svůj výkon.

7. Stanovte si jasné cíle a úkoly do příště

Společně se zaměstnancem si stanovte jasné a konkrétní cíle na příští období. Tyto cíle by měly být měřitelné, dosažitelné a realistické. Nastavte plán osobního rozvoje (včetně vzdělávání) na další rok, na který může být navázáno odměňování. Tento blok zakončete konkrétními úkoly ke zlepšení výkonu pracovníka a také rozvojovými opatřeními. Nezapomeňte naplánovat, kdy se příště potkáte. Chcete se vidět dříve? Stanovte si přesný termín. A dodržte ho. 

8. Pozitivní zakončení a práce s informacemi

Často se v závěru zapomíná zmínit, jak bude vedoucí nebo HR nakládat s informacemi, které se dozvěděli. Předem zmiňte, že citlivé informace zůstávají pouze mezi vámi, pokud si to pracovník bude přát. Nastiňte, kdy se dostanete k celkovému vyhodnocení a případným změnám na základě získané zpětné vazby. Poděkujte za to, že si na vás pracovník udělal čas a řekl vám zajímavé poznatky. Držte se optimistického závěru a povzbuzení člověka.  

Práce s výsledky

 1. Je něco palčivého, co musím řešit neprodleně? 
 2. V případě, že jste personalista a vedete rozhovor sám, proberte zpětnou vazbu od pracovníka s jeho vedoucím. 
 3. Snažte se i na emotivní situace dívat objektivně a ke všemu si zjistit další informace – dokreslit si celý obrázek. 
 4. Jsou nějaké požadavky na školení? Pokud měl například pracovník problémy s efektivní komunikací, můžete ho zaregistrovat na kurz komunikačních dovedností. 
 5. Při dalším rozhovoru s pracovníkem nezapomeňte zmínit, jak jste jeho zpětnou vazbu reflektovali. 

9. Vše si pečlivě zapište

Po odchodu pracovníka si udělejte poznámky k řešení. Toto je nutnost, abyste mohli sledovat, zda se přibližujete ke stanoveným cílů. Poznámky mohou sloužit i jako opěrný bod do dalších jednání. Pokud nemáte systém, doporučuji třeba Eexcel, kde si tuto evidenci povedete, a můžete tak porovnávat i jednotlivé roky.

10. A to nejdůležitější nakonec

Největší chybou při jakémkoliv hodnocení je nereflektování zpětné vazby. Pokud už se vám člověk svěří, je nutné si toho vážit a podporovat ho. Toho dosáhnete tím, že se budou dít změny, že se opravdu dostanete k nastaveným cílům. Není to o odkývání informací v daný moment, ale o následné akci.  V případě nevyslyšené zpětné vazby nebo nevyřešení problému si uzavřete dveře a pravděpodobně i ztratíte důvěru daného člověka. 

Nedostatek zpětné vazby je nejčastějším důvodem nespokojenosti zaměstnanců

Ověřte, jak je na tom se spokojeností vaši firma.

Tipy na závěr:

 1. Oční kontakt: Dívejte se druhému do očí. Přímý pohled vyjadřuje, že za vaším tvrzením není třeba hledat postranní úmysly. 
 2. Omezte mluvení: Dobrý pohovor má být dialogem. 
 3. Snažte se pochopit pocity a hledisko hodnoceného: Je to klíč k vzájemnému porozumění. 
 4. Ukažte, že člověka chápete: Pocit, druhého, že nejste schopni se vcítit do jeho problémů, je značnou komunikační bariérou. 
 5. Nepřerušujte druhého, není-li to nutné: Snažte se umožnit partnerovi volný tok myšlenek. Přerušujte ho, je-li to nutné (např. v případě, že odbočuje od věci, nebo hovoří rozvlekle o nepodstatných detailech). 
 6. Snažte se udržet pozornost po celou dobu rozhovoru: Je normální, že naše pozornost kolísá. Řešením může být zapisování hlavních bodů rozhovoru. 
 7. Dávejte najevo svůj zájem: V průběhu rozhovoru druhého člověka povzbuzujte verbálně i nonverbálně. 
 8. Vyjadřujte se krátce a srozumitelně, aby pracovníkovi bylo jasné, o co jde. 
 9. Mluvte za sebe, v první osobě jednotného čísla: Zdůrazněním vlastní osoby vyjadřujete vlastní odpovědnost za tvrzení, se kterým přicházíte. 
 10. Ponechte dostatek času druhé straně na zpracování a integraci vaší zpětné vazby, nebojte se chvíli mlčet. 

Andrea Semerádová

Andrea Semerádová

HR manažerka

Andrej se o oblast HR zajímá už od dob vysoké školy, kde byla péče o pracovníky i tématem její disertační práce. Smysl vidí v celostním rozvoji člověka tak, aby žádná z oblastí života neprosperovala na úkor jiné. Podporuje propojení zdravého životního stylu, psychohygieny a neustálého osobního rozvoje. ,,Pokud lidem jejich práce dává smysl a naplňuje je štěstím, dají se překonat veškeré překážky“.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti