Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání našich služeb poskytujete. Všechny údaje jsou u nás v bezpečí. Ať už jste našimi klienty, nebo jen prohlížíte náš web.

eBRÁNA s.r.o. považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm eBRÁNA s.r.o. eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích pro věrné klienty. Žádost o vymazání je možné zaslat na administrativa@ebrana.cz. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace související s obchodními vztahy uchovávat musíme.

 Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou eBRÁNA s.r.o. při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.
 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Společnost eBRÁNA s.r.o. zpracovává osobní údaje za několika účely, které se liší zejména subjektem osobních údajů a vztahem, který má společnost eBRÁNA s.r.o. k subjektu údajů. 

 1. Osobní údaje našich klientů jsou zpracovány za účelem plnění smluv o dodávkách služeb a díla. Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plynulé a efektivní plnění smluvních závazků a zákonných povinností z nich vyplývajících. 
 2. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem náboru a evidence našich zaměstnanců dle zákonných povinností. 
 3. Zpracováváme také osobní údaje subjektů za účelem poskytování informací o novinkách v našich službách a produktech, soutěžích a dalších marketingových akcích společnosti eBRÁNA.
   

3. Právní základ pro zpracování

Veškeré osobní údaje společnost eBRÁNA s.r.o. zpracovává na základě právních základů uvedených níže: 

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, 
 4. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
   

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na oprávněném zájmu

Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem rozvoje a udržování obchodních vztahů s našimi klienty nebo potenciálními partnery. Chceme budovat dlouhodobé a oběma stranám prospěšné obchodní vztahy a velmi nám záleží na tom, aby naše služby a produkty co nejvíce pomáhaly našim klientům rozvíjet jejich vlastní podnikání.
 

5. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně, mohou být předány třetím stranám a to v nezbytných případech, abychom zajistili plnění našich obchodních závazků nebo rozvoj obchodních vztahů. Partnery, se kterými spolupracujeme, pečlivě vybíráme a kontrolujeme, zda garantují stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako naše společnost. Níže je výčet zpracovatelů, se kterými spolupracujeme:

 • Effect–Trade s.r.o., IČ: 25260154

 • Cluster Design s.r.o., IČ: 24224812

6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně

Společnost eBRÁNA s.r.o. nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako důvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů.
 

7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.
 

8. Práva subjektů údajů

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.
 


Zásady pro používání souborů cookies při prohlížení webu

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak dlouho budeme které cookies zpracovávat:

Nutné cookies jsou ukládány a zachovány pro nezbytně dlouhou dobu tak, aby web mohl v pořádku fungovat. Marketingové a analytické cookies se uchovávají po dobu uvedenou v tabulce níže a vy s jejich užitím udělujete. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, nebo upravit své preference. Na našem webu zpracováváme tyto cookies: 

Cookies

Zdroj

Typ

Použití

Trvání

test_cookie

doubleclick.net

Google

Marketingové

Test pro reklamní platformy Google, zda prohlížeč podporuje cookies.

15 minut

_fbp

Facebook

Marketingové

Data do reklamní sítě Facebook např. pro remarketing.

3 měsíce

_ga
_gid
_gat

Google Analytics

Analytické

Zaznamenává informace o návštěvě, pohybu uživatele na webu.

2 roky
1 den
1 minuta

sid

Seznam

Marketingové

Zaznamenává údaje o návštěvě pro reklamní systém Sklik.

1 měsíc

_hjFirstSeen
_hjIncludedInPageviewSample
_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjIncludedInSessionSample
_hjSessionUser
_hjSession_

HotJar

Analytické

Zaznamenává údaje o návštěvě pro systém Hotjar, pomocí kterého zlepšujeme UX.

30 minut
2 minuty
30 minut
2 minuty
1 rok
30 minut

ssupp.vid
ssupp.visits

Smartsupp

Funkční

Zaznamenává ID uživatele a automatické zprávy pro chat aplikaci Smartsupp.

6 měsíců

PHPSESSID

eBRÁNA

Nutné

Pro správné fungování webových stránek, přijímání a odesílání požadavků serverů atd.

návštěva

_GRECAPTCHA

Google

Nutné

Pro identifikaci robotů a útoků na webové stránky

6 měsíců


Jak odmítnout soubory cookie?

Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.

Doporučujeme vám, abyste při navštěvování našich webových stránek soubory cookie nevypínali. Cookies nám umožňují přizpůsobovat nabídku vašim potřebám a tvořit pro vás relevantní reklamy.

Tyto zásady jsou platné od 1. 1. 2022.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti